Consultations

Reageer op het EU voorstel voor reductie van pesticiden (openbare raadpleging)

Afgelopen

Drukke periodes

 • Van
 • aan

Periode om deel te nemen

 • Van
 • aan
 • 14 deelnemers

Context

De EU Commissie heeft een voorstel gepresenteerd voor pesticidenreductie. Deze nieuwe regeling is een stap vooruit, maar het voorstel is te zwak. De lobby van de intensieve landbouw en sommige landen proberen het verder af te zwakken.. Daarom is het belangrijk dat burgers en organisaties hun stem laten horen. Toon dat je voor een betere en veel ambitieuzere wetgeving bent. We geven als voorbeeld de reactie van het Red Bijen en Boeren burgerinitiatief.

Doelen

Stimuleren van een ambitieuze EU pesticiden wetgeving met afdwingbare reductiedoelen voor elk EU land. Bestrijd de lobby van de chemische industrie en de industriële landbouw

Feedback mogelijk van
Vorige datum
Volgende datum

Wat de Europese Commissie voorstelt

De Europese Commissie stelt voor een halvering van het pesticiden gebruik voor in 2030. Maar datzelfde beloofden ze ook al in 2009 en dat werkte niet. Het gebruik van pesticiden is niet af- maar toegenomen. Ook is al in 2011 beloofd om de meest giftige pesticiden uit te faseren. Maar de meeste zijn nog gewoon op de markt. Daarom is het voorstel om gebruik van deze categorie te halveren totaal niet acceptabel: ze moeten zo snel mogelijk uit de handel!

Om meer te weten

Wat wij willen

Reactie van het Europees burgerinitiatief Red Bijen en Boeren op het ontwerpvoorstel van de Europese Commissie voor een verordening voor reductie van pesticiden:
Het grootschalige gebruik van pesticiden heeft een verwoestend effect op de biodiversiteit en vormt een ernstige bedreiging voor onze gezondheid, het water, de lucht en de bodem. Het brengt onze voedselzekerheid, ons klimaat en onze biodiversiteit in gevaar. Om onze kinderen en de volgende generaties een toekomst te geven, is er dringend behoefte aan een totaal andere aanpak in de landbouw en de manier waarop we met ons milieu omgaan. We moeten toe naar agro-ecologische praktijken om met de natuur te gaan werken, in plaats van ertegen.
Het Europees burgerinitiatief red Bijen en Boeren verwelkomt het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van pesticiden in de EU terug te dringen. Het voorstel is naar onze mening echter te zwak om de noodzakelijke verandering in de landbouw teweeg te brengen: er is geen tijd voor halve maatregelen! Een vermindering met 50% tegen 2030 is onvoldoende en wij vragen de Europese Commissie, de Raad en het Parlement om veel ambitieuzer te zijn!
Agro-ecologische systemen voor voedselproductie verhogen de opbrengst en beschermen tegelijk de gezondheid en de biodiversiteit. De toepassing van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) op hoog niveau maakt het mogelijk om pesticiden in een paar jaar tijd met meer dan 80% te verminderen. Agro-ecologische praktijken zorgen voor een toename van de biodiversiteit en de bodemvruchtbaarheid en een betere weerstand tegen droogte. Ze besparen de boer veel kosten voor en de afhankelijkheid van pesticiden en synthetische meststoffen.
De nieuwe verordening voor reductie van pesticiden moet gekoppeld zijn aan de wet voor natuurherstel en het initiatief voor een duurzaam voedselsysteem. Deze onderdelen zijn intrinsiek met elkaar verbonden!
In lijn met het verzoek van de 1,2 miljoen burgers die het Europees burgerinitiatief Red Bijen en Boeren onderschrijven vragen wij de EU om de volgende stappen te nemen:
1. Een vermindering van 80% van synthetische bestrijdingsmiddelen tegen 2030, met een systeem dat boeren beloont voor het werken met de natuur (GLB-financiering). Wij zijn het niet eens met de mazen die zijn gecreëerd, zodat sommige lidstaten uiteindelijk hun nationale doelstelling zullen verlagen tot 35%. Dat leidt niet tot fundamentele veranderingen in landbouwpraktijken.
2. Een volledig verbod op de meest giftige pesticiden (de “Kandidaten voor Vervanging”) tegen 2030. De alternatieven zijn er en de stoffen moeten onmiddellijk verboden worden!
3. De verordening moet ook een visie voor de langere termijn bevatten, met een volledige uitfasering van synthetische pesticiden tegen 2035.
De nationale actieplannen moeten door de Commissie worden goedgekeurd en er moeten sancties worden opgelegd aan de lidstaten die de doelstellingen niet halen.
4. De basisbeginselen van geïntegreerde pest bestrijding (IPM) moeten verplicht worden gesteld. Met een duidelijke definitie van IPM, inclusief 5-jarige vruchtwisseling als norm om de druk van schadelijke organismen drastisch te verminderen.
5. De verordening moet ook aangeven wat IPM niet is: sproeien vanuit de lucht, het coaten van zaden met pesticiden, nieuwe genetische technieken en de toepassing van pesticiden met zogenaamde “precisietechnologie” mogen niet als IPM worden beschouwd omdat ze niet tot doel hebben de afhankelijkheid van de landbouwer van pesticiden te verminderen.
6. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen mag slechts als laatste redmiddel worden toegestaan, en alleen nadat de preventieve, mechanische en biologische methoden niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Dit moet door de landbouwers worden gedocumenteerd en door de overheid worden gecontroleerd.
7. Een minimum van 10% braakliggend land voor de natuur zal waardevolle hulpbronnen in stand houden en helpen plagen te bestrijden, doordat de natuurlijke vijanden zich in deze gebieden kunnen ontwikkelen.
8. Het voorstel van de Europese Commissie voor een niet-behandelde bufferzone van 3 meter naast kwetsbare gebieden en waterlopen is verre van voldoende. Nodig zijn bufferzones die leiden tot 0-restanten buiten het veld.
9. Het grondwater moet beter worden beschermd. Lidstaten, regio’s en gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om pesticiden te verbieden in waterwin gebieden ter bescherming van het drinkwater.
10. De geharmoniseerde indicator voor pesticiden moeten worden herzien. De giftigheid van stoffen, ook voor het milieu, moet veel zwaarder meetellen.

 • Reactie van het Europees burgerinitiatief Red Bijen en Boeren op het ontwerpvoorstel van de Europese Commissie voor een verordening voor reductie van pesticiden:
  Het grootschalige gebruik van pesticiden heeft een verwoestend effect op de biodiversiteit en vormt een ernstige bedreiging voor onze gezondheid, het water, de lucht en de bodem. Het brengt onze voedselzekerheid, ons klimaat en onze biodiversiteit in gevaar. Om onze kinderen en de volgende generaties een toekomst te geven, is er dringend behoefte aan een totaal andere aanpak in de landbouw en de manier waarop we met ons milieu omgaan. We moeten toe naar agro-ecologische praktijken om met de natuur te gaan werken, in plaats van ertegen.
  Het Europees burgerinitiatief red Bijen en Boeren verwelkomt het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van pesticiden in de EU terug te dringen. Het voorstel is naar onze mening echter te zwak om de noodzakelijke verandering in de landbouw teweeg te brengen: er is geen tijd voor halve maatregelen! Een vermindering met 50% tegen 2030 is onvoldoende en wij vragen de Europese Commissie, de Raad en het Parlement om veel ambitieuzer te zijn!
  Agro-ecologische systemen voor voedselproductie verhogen de opbrengst en beschermen tegelijk de gezondheid en de biodiversiteit. De toepassing van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) op hoog niveau maakt het mogelijk om pesticiden in een paar jaar tijd met meer dan 80% te verminderen. Agro-ecologische praktijken zorgen voor een toename van de biodiversiteit en de bodemvruchtbaarheid en een betere weerstand tegen droogte. Ze besparen de boer veel kosten voor en de afhankelijkheid van pesticiden en synthetische meststoffen.
  De nieuwe verordening voor reductie van pesticiden moet gekoppeld zijn aan de wet voor natuurherstel en het initiatief voor een duurzaam voedselsysteem. Deze onderdelen zijn intrinsiek met elkaar verbonden!
  In lijn met het verzoek van de 1,2 miljoen burgers die het Europees burgerinitiatief Red Bijen en Boeren onderschrijven vragen wij de EU om de volgende stappen te nemen:
  1. Een vermindering van 80% van synthetische bestrijdingsmiddelen tegen 2030, met een systeem dat boeren beloont voor het werken met de natuur (GLB-financiering). Wij zijn het niet eens met de mazen die zijn gecreëerd, zodat sommige lidstaten uiteindelijk hun nationale doelstelling zullen verlagen tot 35%. Dat leidt niet tot fundamentele veranderingen in landbouwpraktijken.
  2. Een volledig verbod op de meest giftige pesticiden (de “Kandidaten voor Vervanging”) tegen 2030. De alternatieven zijn er en de stoffen moeten onmiddellijk verboden worden!
  3. De verordening moet ook een visie voor de langere termijn bevatten, met een volledige uitfasering van synthetische pesticiden tegen 2035.
  De nationale actieplannen moeten door de Commissie worden goedgekeurd en er moeten sancties worden opgelegd aan de lidstaten die de doelstellingen niet halen.
  4. De basisbeginselen van geïntegreerde pest bestrijding (IPM) moeten verplicht worden gesteld. Met een duidelijke definitie van IPM, inclusief 5-jarige vruchtwisseling als norm om de druk van schadelijke organismen drastisch te verminderen.
  5. De verordening moet ook aangeven wat IPM niet is: sproeien vanuit de lucht, het coaten van zaden met pesticiden, nieuwe genetische technieken en de toepassing van pesticiden met zogenaamde “precisietechnologie” mogen niet als IPM worden beschouwd omdat ze niet tot doel hebben de afhankelijkheid van de landbouwer van pesticiden te verminderen.
  6. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen mag slechts als laatste redmiddel worden toegestaan, en alleen nadat de preventieve, mechanische en biologische methoden niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Dit moet door de landbouwers worden gedocumenteerd en door de overheid worden gecontroleerd.
  7. Een minimum van 10% braakliggend land voor de natuur zal waardevolle hulpbronnen in stand houden en helpen plagen te bestrijden, doordat de natuurlijke vijanden zich in deze gebieden kunnen ontwikkelen.
  8. Het voorstel van de Europese Commissie voor een niet-behandelde bufferzone van 3 meter naast kwetsbare gebieden en waterlopen is verre van voldoende. Nodig zijn bufferzones die leiden tot 0-restanten buiten het veld.
  9. Het grondwater moet beter worden beschermd. Lidstaten, regio’s en gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om pesticiden te verbieden in waterwin gebieden ter bescherming van het drinkwater.
  10. De geharmoniseerde indicator voor pesticiden moeten worden herzien. De giftigheid van stoffen, ook voor het milieu, moet veel zwaarder meetellen.


  Reactie van het Europees burgerinitiatief Red Bijen en Boeren op het ontwerpvoorstel van de Europese Commissie voor een verordening voor reductie van pesticiden: Het grootschalige gebruik van pesticiden heeft een verwoestend effect op de biodiversiteit en vormt een ernstige bedreiging voor onze gezondheid, het water, de lucht en de bodem. Het brengt onze voedselzekerheid, ons klimaat en onze biodiversiteit in gevaar. Om onze kinderen en de volgende generaties een toekomst te geven, is er dringend behoefte aan een totaal andere aanpak in de landbouw en de manier waarop we met ons milieu omgaan. We moeten toe naar agro-ecologische praktijken om met de natuur te gaan werken, in plaats van ertegen. Het Europees burgerinitiatief red Bijen en Boeren verwelkomt het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van pesticiden in de EU terug te dringen. Het voorstel is naar onze mening echter te zwak om de noodzakelijke verandering in de landbouw teweeg te brengen: er is geen tijd voor halve maatregelen! Een vermindering met 50% tegen 2030 is onvoldoende en wij vragen de Europese Commissie, de Raad en het Parlement om veel ambitieuzer te zijn! Agro-ecologische systemen voor voedselproductie verhogen de opbrengst en beschermen tegelijk de gezondheid en de biodiversiteit. De toepassing van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) op hoog niveau maakt het mogelijk om pesticiden in een paar jaar tijd met meer dan 80% te verminderen. Agro-ecologische praktijken zorgen voor een toename van de biodiversiteit en de bodemvruchtbaarheid en een betere weerstand tegen droogte. Ze besparen de boer veel kosten voor en de afhankelijkheid van pesticiden en synthetische meststoffen. De nieuwe verordening voor reductie van pesticiden moet gekoppeld zijn aan de wet voor natuurherstel en het initiatief voor een duurzaam voedselsysteem. Deze onderdelen zijn intrinsiek met elkaar verbonden! In lijn met het verzoek van de 1,2 miljoen burgers die het Europees burgerinitiatief Red Bijen en Boeren onderschrijven vragen wij de EU om de volgende stappen te nemen: 1. Een vermindering van 80% van synthetische bestrijdingsmiddelen tegen 2030, met een systeem dat boeren beloont voor het werken met de natuur (GLB-financiering). Wij zijn het niet eens met de mazen die zijn gecreëerd, zodat sommige lidstaten uiteindelijk hun nationale doelstelling zullen verlagen tot 35%. Dat leidt niet tot fundamentele veranderingen in landbouwpraktijken. 2. Een volledig verbod op de meest giftige pesticiden (de "Kandidaten voor Vervanging") tegen 2030. De alternatieven zijn er en de stoffen moeten onmiddellijk verboden worden! 3. De verordening moet ook een visie voor de langere termijn bevatten, met een volledige uitfasering van synthetische pesticiden tegen 2035. De nationale actieplannen moeten door de Commissie worden goedgekeurd en er moeten sancties worden opgelegd aan de lidstaten die de doelstellingen niet halen. 4. De basisbeginselen van geïntegreerde pest bestrijding (IPM) moeten verplicht worden gesteld. Met een duidelijke definitie van IPM, inclusief 5-jarige vruchtwisseling als norm om de druk van schadelijke organismen drastisch te verminderen. 5. De verordening moet ook aangeven wat IPM niet is: sproeien vanuit de lucht, het coaten van zaden met pesticiden, nieuwe genetische technieken en de toepassing van pesticiden met zogenaamde "precisietechnologie" mogen niet als IPM worden beschouwd omdat ze niet tot doel hebben de afhankelijkheid van de landbouwer van pesticiden te verminderen. 6. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen mag slechts als laatste redmiddel worden toegestaan, en alleen nadat de preventieve, mechanische en biologische methoden niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Dit moet door de landbouwers worden gedocumenteerd en door de overheid worden gecontroleerd. 7. Een minimum van 10% braakliggend land voor de natuur zal waardevolle hulpbronnen in stand houden en helpen plagen te bestrijden, doordat de natuurlijke vijanden zich in deze gebieden kunnen ontwikkelen. 8. Het voorstel van de Europese Commissie voor een niet-behandelde bufferzone van 3 meter naast kwetsbare gebieden en waterlopen is verre van voldoende. Nodig zijn bufferzones die leiden tot 0-restanten buiten het veld. 9. Het grondwater moet beter worden beschermd. Lidstaten, regio's en gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om pesticiden te verbieden in waterwin gebieden ter bescherming van het drinkwater. 10. De geharmoniseerde indicator voor pesticiden moeten worden herzien. De giftigheid van stoffen, ook voor het milieu, moet veel zwaarder meetellen.
 • Stap 1
 • Stap 2
 • Stap 3

Ik kom in actie!

De consultatie is afgelopen

 • Stap 1
 • Stap 2
 • Stap 3

Heeft u aan de consultatie meegedaan? Vertel het ons:

  En complétant ce formulaire, vous acceptez que Shake ton politique, responsable de traitement, traite vos données personnelles pour vous permettre de recevoir des informations et actualités. Pour en savoir plus sur vos droits et nos pratiques en matière de protection de vos données personnelles : mentions légales

  • étape 1
  • étape 2
  • étape 3

  Merci d'avoir pris le temps de participer

  Shake ton politique compte sur vous